Vitajte v našom antikvariáte

Freeride je spojenie lyžovania, vo¾nosti, životného štýlu a ve¾kého dobrodružstva. Dodáva èloveku energiu, nové obzory, ktoré sa na zjazdovke nedajú zaži alebo len ve¾mi ažko. Je to lyžovanie vo vo¾nom teréne, v èistom prašane a tiež lyžovanie po neupravenom svahu mimo zjazdoviek. Skutoèní extrémisti jazdia všade, kde to ide a èasto aj tam, kde sa to nedá. Záleží len na schopnostiach jazdca. Na úvod si treba uvedomi jedno: freeride nie je urèený pre zaèiatoèníkov! Treba správne ohodnoti svoje schopnosti a nepreceòova sa, lebo to môže ma ve¾mi zlé následky.